Menu

الهام ملک محمدی

الهام ملک محمدی

شهلا مرجانی

شهلا مرجانی

اعظم جوزدانی

اعظم جوزدانی

زهرا شوقی

زهرا شوقی

لطیفه گودرزی

لطیفه گودرزی

ستاره جیریایی

ستاره جیریایی

طیبه کرمی

طیبه کرمی


طیبه کرمی  از استان فارس
متولد 1367

جزء ده مجری برتر صحنه ایران و حایز دیپلم افتخار بر اساس رای مستقیم هیات محترم داوران در ششمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران در سال 95
کارشناس حسابداری
ارشد روانشناسی
سفیر صلح و دوستی در حمایت از زندانیان
با 9 سال سابقه اجرای صحنه
اجرای همایش های استانی و کشوری
اجرای همایش های بین المللی
اجرای
اجرای 24 همایش از 1 اردیبهشت 95 تا 6 خرداد 95 (در مدت 36 روز)
مجری برنامه خانواده کاشانه مهر از شبکه استانی فارس در سال 91
نریتور کلیپ ها و تیزرهای علمی و عرهنگی
مدیر داخلی خبرنامه نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی شیراز سالهای 88 تا 90
کارشناس دفتر توسعه و نظارت برمرکاز غیردولتی سال 90 تاکنون

 ایرانمجری: طیبه کرمی / دارنده دیپلم افتخار ده مجری صحنه برتر سال ۹۵ در ششمین جشنواره مجریان با رای مستقیم هیات محترم داوران/ ارتباط با مجریان و هنرمندان باشگاه مجریان و هنرمندان صحنه ایران ۰۹۲۰۳۲۰۱۳۲۷

ثنا اعلائی

ثنا اعلائی

مرضیه خان احمدی

مرضیه خان احمدی

رها حسنوند

رها حسنوند

صفحه1 از4
 
 
Go to top